Aansprakelijkheid

 

Little Texas Western Store is niet aansprakelijk voor:

 

Verlies, diefstal, schade, kwetsing of ongevallen, veroorzaakt aan personen, dieren en/ of goederen tijdens of ten gevolge van gebruik van onze goederen.

Schadeclaims hieruit voortvloeiende.

Mondelinge, of telefonisch verstrekte inlichtingen.

Little Texas aanvaard geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade ,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Little Texas is slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijke product.

De Website van Little Texas is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, prijs-, model- en kleurwijzigingen zijn voorbehouden alsmede typefouten

Indien Little Texas buiten haar schuld niet aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen,stelt zij de koper hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit door middel van een schriftelijke verklaring,zonder recht op enige schadevergoeding.

Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd,of waardoor de nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden.